Projekt w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

CEL FINANSOWANIA: Uzyskanie finansowania na cele związane z działalnością finansowaną kapitałem obrotowym średniego przedsiębiorcy, znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

PLANOWANE EFEKTY: Niezaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej w okresie sierpień-wrzesień 2020. Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w najtrudniejszym jak do tej pory okresie trudności finansowych, które zaistniały wskutek pierwszej fali pandemii COVID-19, mają przynieść także efekt w postaci utrzymania działalności średniego przedsiębiorcy w następnych miesiącach.

Firma  Alex-Pol Alojzy Szczerba, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach i dla działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy podpisała umowę na dofinansowanie realizacji projektu pt.:
Projekt Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
 
Cel projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Alex-Pol Alojzy Szczerba
 
Nr projektu POIR.03.04.00-24-0429/20-00
Copyright © Alex-Pol 2016, Strony internetowe Trustnet